Rész. Egész. Alkatrész.Rész. Egész. Alkatrész.
Just. High. Parts.Just. High. Parts.
Oldaltérkép English
Webáruház

Regisztráció
Kapcsolódó webáruházak permetezes.hu
Adatvédelem Adatvédelem

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

www.bearing.hu hatályos: 2018-04-25-től

Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: Bearing Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelő levelezési címe: 1033 Budapest, Szőlőkert u. 5.

Az adatkezelő e-mail címe:

Az adatkezelő telefonszáma: +36 1 203 5000

Honlap: www.bearing.hu

Az adatvédelmi tájékoztatóban használt fogalmak

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap:www.bearing.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint

b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

Általános rendelkezések, elérhetőségek

A jelen adatkezelési tájékoztató azon személyes adatokra vonatkozik, amelyeket Öntől a Bearing Kft. (Adatkezelő), mint a www.bearing.hu weboldal (weboldal) üzemeltetője gyűjt és kezel.

Név: Bearing Kft.
Levelezési cím: 1033 Budapest, Szőlőkert u. 5.
Cégjegyzékszám: 13-09-088-995
Adószám: 10839388-2-13

Az adatkezelő elérhetősége, amelyen keresztül a Felhasználó jelen tájékoztatóban foglalt jogait gyakorolhatja.

E-mail:
Telefonszám: +36 1 203 5000
Levelezési cím: 1033 Budapest, Szőlőkert u. 5.
Honlap: www.bearing.hu

A tájékoztató megismerése és elfogadása

Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen Tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadta.

A kezelt adatok köre és adatkezelési célok

A weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások biztosítása érdekében Önnel kapcsolatos adatokat kérhetünk, valamint Ön az Adatkezelővel való kommunikációja során is önkéntesen rendelkezésünkre bocsáthat bizonyos adatokat. Az általunk gyűjtött információk egy része az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 3. § 2. pontja szerint „személyes adat”.
A kezelt adatok köre, az adatkezelési célok, valamint az adatkezelés időtartama és az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak köre:

Az adatkezelés megnevezése, célja
Az adatkezelés jogalapja
A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
Az adatkezelés időtartama
Hírlevelek küldése

A hírlevelek küldésének célja tájékoztatni az fogyasztót a legújabb termékekről és kedvezményekről.
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”) 6. § (1) szerint az érintett személy előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása
Név – Azonosítás , megszólítás

E-mail cím – Az e-mail cím a cégünk és Ön közötti kapcsolattartást szolgálja, ide kézbesítjük a hírleveleket és termék újdonságainkat.

Operációs rendszer és böngészőprogram típusa – Erre azért van szükség, hogy oldalunk fejlesztése során milyen típusú böngészőkre és operációs rendszerekre optimalizáljuk oldalunkat a gyors vásárlás és kényelmes használat érdekében.
Az érintett által adott hozzájárulás visszavonásig
Személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével kapcsolatos adatkezelések A személyre szabott reklámok küldésének célja az, hogy az Ön igényeihez és preferenciáihoz legjobban igazodó, személyre szabott ajánlatokat juttassunk el az Ön számára
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.
Név – Azonosítás , megszólítás

E-mail cím – Az e-mail cím a cégünk és Ön közötti kapcsolattartást szolgálja, ide kézbesítjük a hírleveleket és termék újdonságainkat.
Az érintett által adott hozzájárulás visszavonásig
Áruszállítással kapcsolatos adatkezelés

Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára.
Az érintett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bekezdés a,)
Név – Azonosítás

Cím – A megrendelt termékek kiszállítási helye.

Telefonszám – A futár kapcsolatba tudjon lépni a megrendelővel.
Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időpontjáig kezeli, illetve az érintett esetleges kifejezett hozzájárulásával, az adatok törlésének kezdeményezéséig tárolja azokat a későbbi megrendelések gördülékenyebb feldolgozása érdekében.
Regisztrációval együtt járó adatkezelés

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni)
Az érintett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bekezdés a,)
Név – azonosítás, megszólítás

E-mail cím – Az e-mail cím a cégünk és Ön közötti kapcsolattartást szolgálja. Ide küldünk értesítést megrendelése állapotáról, valamint a regisztrációval kapcsolatos információkról.

Cím – A megrendelés folyamatának felgyorsítása érdekében szükséges a megadása

Telefonszám – Közvetlen kapcsolattartás céljából szükséges.

Cég esetén, adószám – Az adószám a számla kiállítás folyamatát hivatott gyorsítani.

A megvásárolt termékek jellemzőit – Gyorsítja az ismételt vásárlást és tudunk hasonló vagy kapcsolódó termékeket ajánlani, valamint a termékkörrel kapcsolatos kedvezményekről tájékoztatni.

Vásárlás időpontja – Marketing célból kerülnek tárolásra illetve azért, hogy telefonos megkeresés esetén tudjuk tájékoztatást adni megrendelése várható érkezéséről/átvételéről.
Az érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig.
Megrendeléssel és számlázással kapcsolatos adatkezelés, követelések behajtása és számlák kiállítása
Az érintett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bekezdés a,)
Név - Azonosítás

Email cím – Ide küldjük a rendelésekkel kapcsolatos értesítőket.

Teljes cím (város, irányítószám, cím) – A kiszállításhoz, illetve szükséges bizonylatok kiállításához szükséges adatok.

Telefonszám,
IP cím és a látogatás dátuma

Operációs rendszer és böngészőprogram típusa – Ezek az adatok webáruházunk fejlesztéséhez és a kényelmesebb felhasználói felület kialakításához szükségesek.

Cég esetén adószám – Szigorú számadású bizonylatok kiállításához szükséges adat.
Az érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig. Visszavonás hiányában a megrendelés teljesítésétől számított, Ptk. 6:22. § szerinti 5 évig. A hozzájárulás visszavonása ellenére a személyes adat továbbra is kezelhető, ha arra a szerződés teljesítése, vagy követelés érvényesítése érdekében arra szükség van (Info tv. 6. § (5) bekezdés).

Ha az adatokat az Adatkezelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a felhasználói fiók megszűnését követően 8 év múlva törli. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például az Adatkezelő és az ügyfél közötti szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (pl megrendelésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek.
Véleményírás, értékelés
Az érintett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bekezdés a,)
Név – felesleges adatkezelés

Email cím – Panasz vagy rossz tapasztalat esetén marketing célú e-mailt küldünk rendelési folyamatunk javítására.

Operációs rendszer és böngészőprogram típusa – IT célból szükséges, oldalaink fejlesztéséhez és a zavartalan felhasználói élmény biztosításához.
Az érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig.
Ügyintézés, panasz
Az érintett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bekezdés a,)
Név -Beazonosítás

Email cím – Kapcsolat felvétel, jegyzőkönyv és egyéb dokumentumok továbbítására.

Telefonszám – Kapcsolat tartás céljából szükséges.

Levelezési cím – Kiállított számlák, bizonylatok és marketing ajándékok kézbesítéséhez van rá szükség.
2000. évi C. Számviteli tv. szerint (169. § (1), (2) bekezdés)
Álláspályázat
Az érintett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bekezdés a,)
Név – Azonosítás, megszólítás

Email cím – Kapcsolat felvétel és kapcsolat tartás

Telefonszám – Közvetlen kapcsolattartás céljából szükséges

Levelezési cím – Szerződések és írásbeli tájékoztatások kézbesítése érdekében szükséges, ha a munkavégzés helye nem a központi telephely. (1033. Budapest, Szőlőkert u. 5.)

Születési hely, idő – Beazonosítás, sikeres pályázat esetében a bejelentéshez szükséges adat.

egyéb, Ön által megadott információ
Sikeres pályázat esetén a munkaviszony megszűnését követő 3 hónap
sikertelen pályázat esetén, csak akkor kerülnek tárolásra az adatok, ha az érintett ehhez kifejezett hozzájárulását adja.

Automatizált adatfeldolgozással hozott döntés

Automatizált adatfeldolgozás után kerül sor a megrendelés megtörténtét visszaigazoló levelek kiküldésére. Ennek során az ön által korábban megadott email címre egy automatikusan generált emailt küldünk azért, hogy Önt tájékoztassuk a megrendelése megérkezéséről.

Adatfeldolgozásra jogosult személyek

Az Adatkezelő az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére az alábbi táblázatban felsorolt adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az Infotv., valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az Adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Az adatfeldolgozó neve és elérhetősége
Az adatfeldolgozó által megismert személyes adatok, és az adatfeldolgozás során ellátott tevékenység
Az adatfeldolgozás időtartama
SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁRA IRÁNYULÓ ADATFELDOLGOZÁS
ShopRenter.hu Kft. Tel.: +36 1 234 5012 E-mail: info@shoprenter.hu
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult. - AZ ADATKEZELÉS A HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁIG TART.
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult. - AZ ADATKEZELÉS A HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁIG TART.
ÁRUSZÁLLÍTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATFELDOLGOZÓI TEVÉKENYSÉG
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
A felhasználó által a honlapon keresztül megadott személyes adat.

Név - Azonosítás

Cím – Ide kerül kiszállításra a csomag

Telefonszám – Kapcsolattartás a futárral
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a házhoz szállítás lebonyolításáig tart – AZ ADATKEZELÉS A HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁIG TART.
Magyar Posta Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
A felhasználó által a honlapon keresztül megadott személyes adat.

Név – Azonosítás

Cím – A megadott címre kerülnek kézbesítésre az adatfeldolgozó által feladott levelek.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a házhoz szállítás lebonyolításáig tart.
HÍRLEVÉLKÜLDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATFELDOGOZÓI TEVÉKENYSÉG
Webgalamb
1106 Budapest, Fehér út 10.
Tel.: +36 96 519 833
E-mal: ,
Név – Azonosítás , megszólítás

E-mail cím – Az e-mail cím a cégünk és Ön közötti kapcsolattartást szolgálja, ide kézbesítjük a hírleveleket és termék újdonságainkat.
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mailcímét a hírlevélküdéshez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.
Adattovábbítás címzettjei
MKB Bank Zrt. 1056 Budapest, Váci u. 38.
A továbbított adatok köre az online fizetés lebonyolítása érdekében: számlázási név – azonosítás céljából kerül megadásra

számlázási cím – Az adatfeldolgozó által feladott levelek kézbesítése a megadott címre történik (kiállított bizonylatok és értesítések)

fizetendő összeg – az adatkezelő felé történő kötelezettség teljesítése céljából kerül megadásra az adatfeldolgozónak
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az online fizetés lebonyolításáig tart valamint mindaddig amíg az érintettnek fenn áll bármi nemű fizetési kötelezettsége az adatkezelővel szemben.
UniCredit Bank 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
A továbbított adatok köre az online fizetés lebonyolítása érdekében:

számlázási név – azonosítás céljából kerül megadásra

számlázási cím – Az adatfeldolgozó által feladott levelek kézbesítése a megadott címre történik (kiállított bizonylatok és értesítések)

fizetendő összeg – az adatkezelő felé történő kötelezettség teljesítése céljából kerül megadásra az adatfeldolgozónak
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az online fizetés lebonyolításáig tart valamint mindaddig amíg az érintettnek fenn áll bármi nemű fizetési kötelezettsége az adatkezelővel szemben.
Naspers OCS Hungary Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. Web: www.arukereso.hu
Megbízható bolt programjának működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mailcíme, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül.
Az adatok automatikus továbbítással, emberi beavatkozás nélkül kerülnek továbbításra. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat a Naspers OCS Hungary Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli. Az e körben továbbított adatok adatkezelőjének a Naspers OCS Hungary KFT minősül.

Reklámlevelek küldése

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az Adatkezelő csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

A feliratkozó jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a webáruházban forgalmazott bármely termékről tájékoztatást vagy marketing célú hírlevelet küldjön. A marketing célú hírlevelekbe beletartozik, a reklám, akciós ajánlatok és más az adatkezelő által forgalmazott termékekről nyújtott információ.

A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével, vagy az alábbi elérhetőségek egyikén:

Levélben: Bearing Kft., 1033 Budapest, Szőlőkert u. 5.

E-mail útján:

Amennyiben a hírlevél alján található leiratkoztató link nem törli automatikusan a felhasználó adatait és ennek következtében az érintett postai úton vagy e-mailben jelzi adattörlési szándékát, úgy az adatkezelő köteles a bejelentéstől számított lehető legrövidebb, de maximum 1 munkanapon belül törölni az érintett adatait.

Cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

Google Analytics cookie:

A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k:

Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k:

Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Munkamenet cookie:

Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

Referer cookiek:

Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

Utoljára megtekintett termék cookie:

Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató. Élettartamuk 60 nap.

Utoljára megtekintett kategória cookie:

Rögzíti az utoljára megtekintett kategóriát. Élettartama 60 nap.

Kosár cookie:

A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.

Kiléptetés #2 cookie:

A #2 opció szerint 90 nap után kilépteti a rendszer a látogatót. Élettartama 90 nap.

come_from:

Beléptetés átirányítást végez. Élettartama 10 perc.

currency :

A vásárló pénznemét tárolja. Élettartama 30 nap.

Felhívjuk figyelmét, hogy amikor Ön a www.permetezes.hu oldalára lép, olyan általános adatok gyűjtésére kerül sor, amelyek nem személyes adatokként, azaz nem önnel kapcsolatba hozható információként tárolnak.

A fenti információkat anonim módon elemezzük. Az információkat kizárólag weboldalunk vonzerejének, tartalmának és használhatóságának tökéletesítésére alkalmazzuk. Ezekkel az információkkal Ön nem azonosítható csupán vásárlási és oldal-használati szokásairól gyűjtünk információkat webáruházunk fejlesztéséhez.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. Ilyen például a kosár tartalmának megjegyzése. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Harmadik fél által üzemeltetett weboldalakkal, valamint harmadik felekkel nem cserélünk sütiket.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai (pl. logikai védelem, különösen a jelszavak és kommunikációs csatornák titkosítása) és szervezési intézkedésekkel (fizikai védelem, különösen az Adatkezelő munkavállalóinak adatbiztonsági képzése, az információkhoz való hozzáférés korlátozása) gondoskodik.

Kérjük, segítsen nekünk az információk megóvásában azzal, hogy nem használ nyilvánvaló bejelentkezési nevet, illetve jelszót, valamint a jelszavát rendszeresen megváltoztatja, kérjük továbbá, hogy jelszavát ne tegye hozzáférhetővé más személy számára.

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

  • a tájékoztatáshoz való jog
  • az adatok helyesbítéséhez való jog
  • az adatok törléséhez való jog
  • az adatok zárolásához való jog
  • a tiltakozás joga

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Amennyiben élni szeretne a tájékoztatáshoz való jogával forduljon adatvédelmi felelősünkhöz:

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem, ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

  • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;
  • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Adatvédelmi felelős

Ha problémája vagy kérdése akad az adatai kezelésével kapcsolatban, pontos és teljeskörű tájékoztatást adatvédelmi felelősünktől kaphat. Kérjük ilyen esetben forduljon hozzá bizalommal. Adatvédelmi felelősünk minden esetben a megkeresést követően 10 munkanapon belül írásban válaszol kérdéseire.

Név: Szabados Lilla

E-mail cím:

Telefon: +36 30 686 7042

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

A tájékoztató frissítése és elérhetősége

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a www.bearing.hu weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat. A tájékoztató hatályos tartalma ugyanitt folyamatosan megismerhető és lementhető.


2018 július 04.
OSZTOTT, ÁLLÓ CSAPÁGYHÁZAK
önbeálló csapágyakhoz
RSS